ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 6497901000

Κάθε Χρήστης (εφεξής καλούμενος «Χρήστης» ή «Πελάτης») που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του παρόντος, χωρίς καμία εξαίρεση. Σημειώνεται ότι πριν από την υποβολή κάθε παραγγελίας, ο Χρήστης λαμβάνει μέσω ειδικού συνδέσμου γνώση των όρων που αφορούν την πώληση του/των προϊόντος/προϊόντων που επιθυμεί να αποκτήσει και στη συνέχεια επιλέγει την ενεργοποίηση σχετικού εικονιδίου «Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους όρους χρήσης». Εάν κάποιος Χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς οφείλει να απέχει από τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και από κάθε συναλλαγή σχετική μ’ αυτό.

 

1. Δικαίωμα Υπαναχώρησης βάσει του Ν. 2251/1994 (όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. Ζ1-891/2013)

(α) Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως αποστέλλοντας σχετικό e-mail στο info@lazaristravel.com . Η Επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να επιβεβαιώσει εγγράφως την παραλαβή του ως άνω e-mail μόλις το παραλάβει.

2. Τρόποι πληρωμής

Επικοινωνήστε μαζί μας

3. Τροποποίηση των όρων του παρόντος

H Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους του παρόντος. Παρακαλούνται οι Χρήστες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος να ανατρέχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε αυτούς, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις/επικαιροποιήσεις.

4. Ισχύον Δίκαιο – Δικαιοδοσία

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται το Ελληνικό Δίκαιο και ιδίως τη σχετική νομοθεσία που αφορά θέματα αναφορικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών. Αρμόδια κατά τόπο δικαστήρια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.